Burgerlijke Stabd Startpagina

Presentatie gegevens Burgerlijke Stand Hillegom per juli 2022 vernieuwd

In plaats van vermelding op losse kaarten worden de gegevens nu in tabelvorm gepresenteerd; ook is het aantal jaren fors uitgebreid, van einde 1882 tot en met: 1907 (Geboorte), 1940 (Huwelijk) en 1963 (Overlijden).

Gemeentewapen

BURGERLIJKE STAND GEMEENTE HILLEGOM

In opdracht van de toenmalige Franse overheerser is de Gemeente Hillegom ("Commune de Hillegom") in 1811 begonnen met het in speciale registers vastleggen van geboorten, huwelijken en overlijdens (Decreet per 20 juli 1807). Vóór ca. 1811 werden deze evenementen in hun DTB-registers (Dopen, Trouwen en Begrafenissen) vastgelegd door de Rooms Katholieke en Nederlands(ch) Hervormde/Nederduitsch Gereformeerde Kerken in Hillegom en door de Rooms Katholieke Kerk Bloemendaal in de parochie Vogelenzang.

Hoewel deze opgelegde verplichting in 1807 al werd ingevoerd, duurde het een paar jaar voordat de meeste gemeenten hun administratie en procedures zover in gang hadden gezet, dat zij konden beginnen met de voorgeschreven registratie. Bij de definitieve invoering hiervan stelden de gemeenten daarvoor speciale "Ambtenaren der Burgerlijken Stand" (ABS) aan, in kleinere gemeente meestal de Burgemeester. Deze ABS waren verantwoordelijk voor het juist en tijdig noteren van elke in de gemeente voorkomende geboorte, huwelijk en overlijden.

  • Het Hillegomse Geboorteregister begint op 11 juli 1811, waarbij de geboorten vanaf 1 maart 1811 alsnog werden ingeschreven. De eerste 'boreling' was Huibert van den Bron, geboren op 1 maart 1811.

  • Het huwelijksregister heeft als eerste vermelding het huwelijk op 19 mei 1811 tussen Barend van Dijk en Maria Slingerland (zie afbeelding).

  • Het overlijdensregister begint op 5 maart 1811 met de inschrijving van het overlijden van Hendrik Lelyveld.

Burgerlijke Stand Gegevens vanaf 1811

Huwelijken

Gegevens van de Hillegomse Bevolking (BS) zijn via een aantal kanalen terug te vinden: Via het Nationaal Archief, via Erfgoed Leiden en Omstreken en via de site van Familysearch. Daar zijn scans van alle vrijgegeven registers van de Hillegomse BS terug te vinden. Hierbij moet wel rekening gehouden worden, dat op deze gegevens de AVG (privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming) van toepassing is. Dit houdt voor BS-gegevens in, dat geboorteakten pas 100 jaar, huwelijksakten pas 75 jaar en overlijdensakten pas 50 jaar ná de aktedatum mogen worden vrijgegeven en gepubliceerd.
Maar, dit betekent niet, dat bijvoorbeeld op 1 januari 2023 opeens alle geboorten van 1922 (en eerdere jaren) beschikbaar zijn. Sommige gemeenten stellen hun gegevens vaak in blokken van 1, 5 of 10 jaar beschikbaar voor publicatie. Daarna moeten deze akten eerst nog gescand, opgeslagen en publicatiegereed gemaakt worden.

Transcripties vanaf 1811

Jan Pit, een voormalig Nederlands diplomaat, heeft van een aantal dorpen rondom Leiden transcripties gemaakt van de BS registers vanaf 1811. Voor de gemeente Hillegom is hij gekomen tot het jaar 1882. Dit was op dat moment het laatste jaar dat er kopieŽn van de Hillegomse BS gegevens waren gepubliceerd. Daarna heeft de Stichting Vrienden van Oud Hillegom deze transcripties met enkele tientallen jaren uitgebreid. Inmiddels zijn de volgende gegevens van de Hillegomse BS volledig getranscribeerd:

Publicatie op mijn site

Vanwege de omvang van de bestanden zijn de registers 'opgeknipt' in delen van maximaal ± 1.000 akten. Binnen de bestanden wordt in tabelvorm over twee regels de voornaamste inhoud van de akten systematisch vermeld. In elk register blijft de kop van de tabel in beeld, zodat duidelijk blijft wat de inhoud van elke kolom voorstelt.
Daarnaast is per evenement (geboorte-huwelijk-overlijden) een informatiepagina gemaakt, waaruit een aantal analytische gegevens over de registers wordt vermeld, alsmede enkele opmerkelijke feiten, die in de transcripties zijn aangetroffen.

Verantwoording van de gepubliceerde feiten.

De verantwoording voor de juistheid van de hier gepubliceerde gegevens ligt bij de opstellers van de transcriptie. Ik heb niet de moeite genomen om zelf alle ruim 27.000 transcripties met akten af te stemmen.
De hier getoonde weergave van de transcriptielijsten, de analyses en vermelding van opmerkelijke feiten valt onder mijn eigen verantwoordelijkheid. Het publiceren van deze gegevens valt binnen de regels die de AVG aan dit soort publicaties stelt.